Historia Tygodnika Katolickiego "Niedziela". Kalendarium (1926–2001)

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony poznania bliżej samego tygodnika.
Na początek garść informacji z przeszłości, czyli troszkę historii.
Istniejemy ponad 70 lat. Cały ten okres trzeba podzielić na lata przed II wojną światową, po niej i reaktywację pisma po 1981 r.

Pierwszy okres działalności (1926–1939)

1926 r. – Bp Teodor Kubina powołuje do istnienia tygodnik "Niedziela" – Ilustrowany tygodnik katolicki diecezji częstochowskiej. Redaktorem naczelnym zostaje ks. Wojciech Mondry (ur. 3.XII.1887r – zm.20.XII.1969r.). Tygodnik został powołany niedługo po tym jak papież Pius XI bullą "Vixdum Poloniae unitas" z 28.X.1925 r. powołał do istnienia diecezję częstochowską. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Filip Kubina (1880–1951), działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor "Gościa Niedzielnego". Bp. Kubina kieruje arcypasterską zachętę do diecezjan w sprawie tygodnika.
4 IV 1926 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli" W winietce ma podtytuł "Tygodnik dla ludu katolickiego Diecezji Częstochowskiej. Ilustrowany tygodnik katolicki Diecezji Częstochowskiej". Bp Teodor Kubina pisze specjalny list z racji powołania do istnienia "Niedzieli" Początkowo redakcja mieściła się na plebanii par. św. Zygmunta w Częstochowie.
1927 r. – nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka bpa Teodora Kubiny "Cud wiary i polskości w Ameryce".
1928 r. – "Niedziela" otrzymuje od Kurii Biskupiej lokal przy ul. NMP 64.
1928 r. – pojawia się pierwszy numer "Kalendarza Jasnogórskiego" (wydawany do 1937 r.)
1928 r. – nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka Wł. Marcinkowskiego "Historia parafii Przedmość".
1929 r. – pojawia się specjalny dodatek dla dzieci (4–6 stron) "Niedziela dla dzieci" Nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka ks. Wincentego Przygodzkiego pt. "Z przeszłości Wielunia. Przyczynek do historii diecezji częstochowskiej".
1 I 1929 r. – ukazuje się dodatek "Młodzież Katolicka" Okólnik Związków Młodzieży Polskiej.
1 I 1931 r. – redaktorką "Małej Niedzieli" zostaje Elża Burchardówna– Karwowska, znana wówczas z łamów "Niedzieli" autorka nowel i powieści.
26 IX 1931 r. – redaktor naczelny Ks. Wojciech Mondry otrzymuje od papieża Piusa XI za działalność wydawniczą i redakcyjną w diecezji odznaczenie "Pro Ecclesia et Pontifice".
1932 r. – Redakcja zwraca się do duchowieństwa diecezjalnego ze specjalnym apelem o powiększenie liczby czytelników.
1933 r. – specjalne wydanie "Kalendarza Jasnogórskiego" poświęcony obchodzonej w Kościele rocznicy 1900 lat od śmierci Chrystusa (Rok Swięty) i 250 rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem. W tym samym roku "Niedziela" dużo miejsca poświęciła obecności pielgrzymów polskich w Rzymie z racji Jubileuszu. W tym też roku Ojciec Święty Pius XI otrzymał roczniki Tygodnika "Niedziela".
1935 r. – nakładem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i "Niedzieli" ukazuje się książka – wznowienie bpa Teodora Kubiny "Cud wiary i polskości wśród wychodźstwa polskiego".
IV 1936 r. – jubileusz 10–lecia "Niedzieli". Bp. Teodor Kubina pisze specjalne słowo z tej okazji do "Niedzieli".
15 IX 1937 r. – redaktorem naczelnym zostaje ks. Stanisław Gałązka (ur.1.V.1907 r.–zm.1.VI.1963 r.)
22 IX 1937 r. – Kuria Diecezjalna upoważnia Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Częstochowie do pełnienia roli wydawcy tygodnika.
3 IX 1939 r. – ukazuje się ostatni numer tygodnika z racji wybuchu II wojny światowej.
W tym okresie swoje teksty publikowali m.in.: Bp. Teodor Kubina, ks. Wojciech Mondry,ks.Stanisław Ufniarski, ks. Hipolit Zieliński, ks.Bonawentura Tuor, ks.Kozubski, ks. Edward Banaszkiewicz, ks. Stanisław Kuraś, ks. Bolesław Stradowski, ks.Franciszek Gryglewicz,, ks. Stanisław Bartyzel, ks.Antoni Zimniak, ks. Walenty Patykiewicz, ks. Kucharski, o. Pius Przeździecki, o. Andrzej Andrzejewski–paulini, ks. Stanisław Gałązka. W tym też okresie pod koniec lat 20. i na początku lat 30., z polecenia Bpa Kubiny "Niedziela" zostaje dostarczana polskim robotnikom pochodzącym z diecezji częstochowskiej, a przebywającym na robotach na wychodźctwie.

Drugi okres działalności (1945–1953)

II 1945 r. – zorganizowanie nowego komitetu redakcyjnego. Redaktorem naczelnym zostaje ks. dr Antoni Marchewka (ur.31.XII.1890 r.–zm.13.II. 1973r. ). Swoją pomoc zaoferowała pisarka Zofia Kossak–Szatkowska (Szczucka). Wyjechała z Częstochowy w lipcu 1945 r.
8 IV 1945 r. – ukazuje się pierwszy numer po przerwie okupacyjnej. "Niedziela" zmienia loka z wcześniejszego przy ul. 3 Maja 6/8 na ul. 3 maja 12. "Niedziela" staje się pismem skierowanym do katolików w całej Polsce. W latach powojennych "Niedziela" ma w winietce podtytuł "dla nieba i dla chleba". Tygodnik dla wszystkich.
VII 1947 r. – Z tego okresu Ks. Antoni Marchewka pozostawił maszynopis "Moje wspomnienia" (Częstochowa, 1964)
VII 1947 r. – VI. 1948 r – na stanowisku redaktora naczelnego ks. Antoniego Marchewkę zastępuje Ks. dr Marian Rzeszewski (ur.23.I. 1911 r.– zm w latach 80., jako kapłan diecezji włocławskiej ). W tym czasie 17 lipca 1947 r. ksiądz Antoni Marchewka został aresztowany przez władze komunistyczne i osadzony w areszcie na ul. Koszykowej i ul. Rakowieckiej w Warszawie.
VI 1948 r. – na stanowisko redaktora naczelnego powraca ks. dr Antoni Marchewka.
15 I 1951 r. – zostaje zawarta umowa z PPK "Ruch". Na mocy tej umowy pismo ma być kolportowane przez "Ruch".
8 VIII 1952 r. – "Ruch" ogranicza prenumeratę "Niedzieli" do prenumeraty indywidualnej.
3 I 1953 r. – na mocy uchwały Rady Ministrów zostają podwyższone opłaty za wszystkie czasopisma.
15 III 1953 r. – ukazuje się ostatni numer "Niedzieli"
Bp. Zdzisław Goliński wielokrotnie podejmuje starania o reaktywowanie "Niedzieli"
1956 r. (po październiku) –interwencje Prymasa polski kard. Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu Polski w sprawie "Niedzieli".
23 IV 1957 r. – Ks. Antoni Marchewka zostaje powiadomiony przez władze, że w sprawie wydawnictw katolickich możliwości przydziału papieru zostały wyczerpane.
30 X 1957 r. – zostaje wręczony Marszałkowi na Sejm PRL memoriał w sprawie wydawania "Niedzieli", przy poparciu katolickich posłów. (Koło poselskie "ZNAK")
W tym czasie artykuły swoje publikowali m.in.: ks. Antoni Marchewka, Zofia Kossak–Szatkowska(Szczucka), Zofia Dragatowa, Władysław Dulęba, ks. Marian Rzeszewski, Bernard Rusiecki, Witold Zembrzuski, S. Barbara Zulińska, dr Marian Józef Święcicki, Kazimierz Gołba, Michalina Janoszka, ks. St. Nieczyperowicz, inż. Antoni Gładysz, inż. Br. Staniszewski, dr med. J. Jakóbowicz, Antoni Gołubiew.

Trzeci okres działalności (1981)

16 X 1978 r. – Kard. Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża. Przybiera imię Jan Paweł II.
12 XI 1978 r. – w Duszpasterstwie Akademickim w "Piwnicy" zostaje wydany pierwszy numer "Monitora Kościelnego" (serwis informacyjny na podstawie audycji radiowych polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Zespół redakcyjny: redaktor odpowiedzialny, ks. dr Ireneusz Skubiś, współredagujący: Zofia Chwalba, Włodzimierz Chwalba, Lidia Dudkiewicz, Irena Makowicz, Danuta Nowak, Danuta Wiśnicka. Ostatni numer "Monitora Kościelnego" ukazuje się 1.III.1981 r. Wydano 120 numerów)
VIII 1980 r. – strajki na wybrzeżu. Powstaje NSZZ "Solidarność". Bp Stefan Bareła podejmuje starania o reaktywowanie "Niedzieli". Delegatem Biskupa do rozmów w Warszawie zostaje ks. dr Ireneusz Skubiś.
5 III 1981 r. – zostaje wydana decyzja o wznowieniu działalności Tygodnika.
3 IV 1981 r. – List z Sekretariatu Stanu do redakcji w związku z nowym okresem jej działalności.
11 IV 1981 r. – List Metropolity Krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego do redakcji z racji rozpoczęcia jej działalności po wznowieniu.
12 IV 1981r. – list Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego do redakcji z racji rozpoczęcia jej działalności po wznowieniu.
7 VI 1981 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli". Redaktorem naczelnym zostaje ks. dr Ireneusz Skubiś (zespol redakcyjny tworzyli: ks.Ludwik Warzybok. ks. Ksawery Sokolowski, o. Jerzy Tomzinski, ks. Jozef Zycinski, a takze wspolpracowaly osoby zwiazane z "Monitorem Koscielnym"). List Biskupa częstochowskiego Stefana Bareły do redakcji. Pojawia się winietka w kolorze czerwonym.
Lata 80–te – okres potyczek z cenzurą. Od początku także drukowane są wypowiedzi i dokumenty papieskie. W tych też latach do "Niedzieli" piszą publicyści związani ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego" i "Znak", m.in. Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma, Stanisława Grabska, Andrzej Micewski, Józefa Hennelowa, Juliusz Jan Braun, a także Józef Życiński (dzisiaj arcybiskup), ks. Mieczysław Maliński, Tadeusz Szyma i inni.
13 XII 1981 r. – w Polsce zostaje wprowadzony stan wojenny. Ukazuje się ostatni numer "Niedzieli"

Czwarty okres działalności (1982–2001)

21 III 1982 r. – ukazuje się pierwszy numer po wznowieniu.
2 I 1983 r. – Ukazuje się "Niedziela" częściowo w kolorze.(niektóre tytuły artykułów)
6 VI 1986 r. – List Biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka do redakcji "Niedzieli" z racji 60 lat istnienia
5–12 VII 1987 r. – kolejna zmiana winietki
1989 r. – przemiany w Polsce i wolne wybory. "Niedziela" wspiera kandydatów "Solidarności" Niektórzy publicyści "Niedzieli" wchodzą w wyniku wyborów do parlamentu RP.
IX 1989 r. – kolejna zmiana winietki "Niedzieli".
Początek lat 90. następuje rozejście się publicystów "Tygodnika Powszechnego" z "Niedzielą" w wyniku różnego pojmowania m.in. demokracji, roli religii i Kościoła w życiu społecznym i politycznym. "Niedziela" później także zaczyna być postrzegana przez niektóre środowiska jako pismo integrystyczne i zamknięte. W latach 90. redakcję odwiedzają ludzie polityki, posłowie i senatorzy zaprzyjaźnieni z "Niedzielą", niektórzy nadal współpracują z nią publikując swoje artykuły. "Niedzielę" odwiedzają m.in. Marian Krzaklewski, przewodniczący "Solidarności" i Alicja Grześkowiak, Marszałek Senatu RP. W tych także latach "Niedziela" staje w obronie należnego miejsca Kościoła w życiu społecznym, w warunkach demokracji, zajmuje stanowisko w sprawie powrotu religii do szkół. Staje także w obronie życia ludzkiego, wartości chrześcijańskich, roli i znaczenia rodziny, małżeństwa. Podejmuje kwestię Konkordatu (drukuje go w całości dwukrotnie). Bierze udział w dyskusjach nad demokracją, prawem, mediami. Podejmuje polemiki m.in. z "Gazetą Wyborczą" i "Tygodnikiem Powszechnym" i innymi tytułami prasowymi. Do "Niedzieli" piszą publicyści ze środowiska m.in. lubelskiego, warszawskiego i innych, m.in. ks,. Andrzej Szostek MIC, ks. Tadeusz Styczeń, ks. Cz. St. Bartnik, ks. Wojciech Góralski, ks. Józef Krukowski, ks. Stanisław Grzybek, ks. Jan Związek, ks. Jan Kowalski, ks. Teofil Siudy, ks, Zenon Mońka, o. Jan Pach, o. Jerzy Tomziński – paulini i inni, a także Karol Klauza, Jerzy Klechta, Marian Miszalski, Włodzimierz Rędzioch, Czesław Ryszka i publicyści związani z Radiem "Maryja", m..in. Jerzy Robert Nowak, Jan Maria Jackowski, Krystyna Czuba, Marek Jurek.
4 III 1990 r. – ukazuje się na łamach "Niedzieli" program telewizyjny.
1991 r. – Zostaje powołany Apostolski Ruch Przyjaciół "Niedzieli".
X 1991 r. – ukazuje się dodatek dla diecezji częstochowskiej. Z tej też okazji Bp. Stanisław Nowak pisze specjalne słowo do diecezjan i redakcji witając "Niedzielę Częstochowską".
1992 r. – rozpoczęcie spotkań "Konwersatorium Aetatis Novae" w "Niedzieli". Formalne powołanie Konwersatorium nastąpiło 3 lipca 1993 r. jako forum wymiany poglądów środowisk opiniotwórczych na aktualne zagadnienia życia spolecznego i religijnego, jak np.: sytuacja katolickich środków masowego przekazu.
V 1992 r. – ukazuje się dodatek archidiecezji częstochowskiej.(Częstochowa –Sosnowiec)
1993 r. – ukazuje się pierwsza książka z serii "Biblioteki Niedzieli"(Ks. Andrzej Szostek MIC, Pogadanki z etyki). Ukazuje się także "Niedziela Akademicka".
17 I 1993 r. – "Niedziela" znowu ukazuje się częściowo w kolorze.
III 1993 r. – ukazuje się pierwszy numer "Mojego Pisma Tęcza". Pismo wydawane przy współpracy "Flerus Press"(Mon journal arc en ciel)
11 IV 1993 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli łódzkiej".
30 V 1993 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli sosnowieckiej". i "Niedzieli częstochowskiej" (jako mutacji)
5 IX 1993 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli legnickiej"– wydanie dolnośląskie.
3 X 1993 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli lubelskiej".
3 IV 1994 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli łowickiej"., "Niedzieli przemyskiej".
30 X 1994 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli płockiej".
4 XII 1994 r. – ukazuje się pierwszy numer "Głosu z Torunia"– dodatku do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
25 XII 1994 r. – pierwszy pełnokolorowy druk "Niedzieli".
1 I 1995 r. – Następuje zmiana winietki "Niedzieli"(niebieska) Numer częściowo w kolorze (zdjęcia). Ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli podlaskiej".
6–7 I 1995 r. – spotkanie w sprawie powołania "Niedzieli Młodych"
8 I 1995 r. – ukazuje się "Strona nastolatków"– co się w nas pali? br. T. Rucińskiego.
5 III 1995 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli Młodych".
4 VI 1995 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli Dzieciom".
10 VI 1995 r. – redaktor naczelny ks. dr Ireneusz Skubiś otrzymał nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka.
19 IX 1995 r. – Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Józef Kowalczyk poświęcił nowy gmach "Niedzieli" (budynek B)
4 X 1995 r. – redaktor naczelny ks. dr Ireneusz Skubiś otrzymał nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.
5 XI 1995 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli warszawskiej".
W 1995 r. zostaje też otwarte studio radiowe "Niedzieli".
1996 r. – ukazuje się pierwszy numer z serii "Zeszytów Niedzieli"(Bp. Adam Lepa, Mass media i tożsamość Polaków).
1996 r. – konflikt "Niedzieli" z "Życiem Warszawy" o tytuł. "Życie Warszawy" bezprawnie zawłaszczyło sobie tytuł "Niedziela" do swojego dodatku sobotnio–niedzielnego.
24 II 1996 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli gnieźnieńskiej".
31 III 1996 r. – ukazuje się pierwszy numer "Aspektów"– zielonogórsko–gorzowski dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
7 IV 1996 r. – Abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski pisze okolicznościowy list do Tygodnika "Niedziela" z racji 70–lecia jego istnienia.
23–30 VI 1996 r. – ukazuje się pierwszy numer "Czynu Katolickiego"– dodatek dla Akcji katolickiej.
29 VI 1996 r. – spotkanie w Rzymie z Janem Pawłem II z racji 70 lecia "Niedzieli".
18–24 VIII 1996 r. – XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny. Ukazuje się specjalny dodatek "Niedzieli Kongresowej"
23 X 1996 r. – ukazuje się "Niedziela" dla Sejmu. Dodatek nadzwyczajny "Niedzieli" w obronie życia ludzkiego.
X 1996 r. – Program radiowy "Niedzieli" "Spotkanie z Niedzielą".
6 X 1996 r. – ukazuje się dodatek "Niedziela Telewizyjna".
1997 r. – redaktor Karol Klauza zostaje wybrany prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. "Niedziela" jest kolportowana poprzez PLL–LOT S.A.
9 II 1997 r. – pierwsze wydanie internetowe "Niedzieli".
1 VI 1997 r. – ukazuje się pierwszy numer "Głosu Katolickiego"– łomżyński dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
VII 1997 r. – powódź w Polsce. Akcja "Niedzieli" "Milion serdecznych zeszytów"– dla dzieci powodzian.
14 VI 1997 r. – I Pielgrzymka "Niedzieli" i czytelników na Jasną Górę. Redakcja przyznaje nagrodę burmistrzowi Zakopanego Adamowi–Bachledzie Curuś za najbardziej wyjątkowe przyjęcie Ojca Świętego, Jana Pawła II.
14 IX 1997 r. – ukazuje się specjalny dodatek "Niedziela na wybory".
14 X 1997 r. – gościem redakcji jest Prezydent RP na Obczyźnie, Ryszard Kaczorowski.
25 XI 1997 r. – gościem redakcji jest Prymas Polski kard. Józef Glemp.
1998 r. – "Niedziela" staje w obronie województwa częstochowskiego.
4 I 1998 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli Południowej"– rzeszowski dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela", "Ładu Bożego" – włocławski dodatek do Tygodnika Katolickiego "Niedziela".
14 II 1998 r. – Redakcja w raz z redaktorem naczelnym ks. dr Ireneuszem Skubisiem otrzymała Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji.
27 VI 1998 r. – II Pielgrzymka "Niedzieli" i czytelników na Jasną Górę. Redakcja przyznaje nagrody "Mater Verbi"
5 VII 1998 r. – ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli zamojsko–lubaczowskiej". Ukazuje się także specjalny dodatek "Pielgrzymka" Czytelników "Niedzieli"
IX 1998 r. – Program radiowy "Niedzieli" "Czyn Katolicki na falach eteru". poświęcony Akcji Katolickiej.
6 IX 1998 r. – ukazuje się pierwszy numer "Kościoła nad Odrą I Bałtykiem"– dodatek do Tygodnika katolickiego "Niedziela" dla archidiecezji szczecińsko–kamieńskiej.
24 X 1998 r. – redaktor naczelny otrzymał nagrodę im. K. Miarki.
11 X 1998 r. – specjalny numer "Niedzieli" na 20 lat Pontyfikatu Jana Pawła II "Jan Paweł II Wielki".
XI 1998 r. – redakcja "Niedzieli Dzieciom" uczestniczy w pracach komitetu konkursu ogólnopolskiego dla dzieci z racji Jubileuszu 2000 r.
23 XI 1998 r. – w redakcji zorganizowana jest przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" i "Niedzielę" konferencja poświęcona pisarce Zofii Kossak–Szczuckiej.
19 XII 1998 r. – spotkanie autorskie z Katarzyną Woynarowską, redaktorem Tygodnika katolickiego "Niedziela" w sali częstochowskiego Ratusza w ramach "Muzealnego salonu gwiazd", z racji wydania książki "Reportaże z Bożej łaski".
1998 r. – "Niedziela" nawiązuje współpracę z telewizyjnym turniejem wiedzy religijnej "Salomon".
1999 r. – nakładem "Niedzieli" wydane kasety Video "Jan Paweł II i Ojczyzna– dar Tygodnika Katolickiego "Niedziela" dla Ojca Świętego z okazji 20 lecia Pontyfikatu; "Oto ja, Poślij mnie.!.."(o pielgrzymce ogólnopolskiej kleryków na Jasną Górę)"
I 1999 r. – Abp. Stanisław Nowak poświęca nowy gmach Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (budynek C) Otwarte zostaje nowe studio radiowe "Niedzieli".
2 II 1999 r. – Polscy parlamentarzyści gośćmi "Niedzieli".
II–IV 1999 r. – polemika z "Tygodnikiem Powszechnym" o znaczenie i rozumienie pontyfikatu Jana Pawła II. "Tygodnik Powszechny" zamieścił w nr 9 z 28. II. 1999 r. artykuł teologa z Austrii ks. Zulehnera, "Czy można krytykować Papieża?"
IV 1999 r. – zaczyna funkcjonować serwer internetowy.
8 IV 1999 r. – w redakcji konferencja prasowa w związku z peregrynacją figury z Nazaretu.
9–11 IV 1999 r. – "Niedziela" na targach książki i wydawnictw katolickich w Warszawie.
6 V 1999 r. – w redakcji konferencja prasowa w związku z peregrynacją figury z Nazaretu i przed pielgrzymką Jana Pawła II i Jego pobytem w Częstochowie.
Przed pielgrzymką Ojca świętego "Niedziela" wydaje specjalne kolorowe dodatki.
4 VI 1999 r. – w redakcji pierwsze spotkanie "Ruchu na Rzecz Częstochowy".
5 VII 1999 r. – redaktor Katarzyna Woynarowska otrzymuje nagrodę ministra zdrowia za reportaż o tematyce antyalkoholowej "Horror zwany wódką".
IX 1999 r. – ukazuje się specjalny dodatek "Niedziela dla Krzeptówek".
1 IX 1999 r. – w redakcji inauguracja działalności Gimnazjum Katolickiego Archidiecezji Częstochowskiej. Patronat od początku przy powstaniu tej placówki objęła "Niedziela".
8 IX 1999 r. – w redakcji konferencja prasowa w związku z ogólnopolskim sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
30 IX 1999 r. – gościem redakcji jest Marszałek Sejmu RP, Maciej Płażyński.
21–24 X 1999 r. – "Niedziela" na III Targach książki w Krakowie.
13 XI 1999 r. – III Pielgrzymka "Niedzieli" i czytelników na Jasna Górę.
Redakcja przyznała nagrody "Mater Verbi"
XII 1999 r. – nakładem "Niedzieli" ukazuje się "Ewangelia wg św. Łukasza" dla rodzin z racji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
XII 1999 r. – ukazuje się specjalny numer "Zeszytów Niedzieli" z racji 15 rocznicy otrzymania sakry biskupiej ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka.
4 XII 1999 r. – "Niedziela Dzieciom" prezentowana w programie "Ziarno" w TVP
19 XII 1999 r. – ukazuje się specjalny dodatek do "Niedzieli" na Wielki Jubileusz 2000 r.
26 XII 1999 r. – ukazuje się kolejny numer specjalnego dodatku do "Niedzieli" na Wielki Jubileusz 2000 r.
9 I 2000 r. – ukazuje się specjalny dodatek "Odpust Jubileuszowy – Kościoły Roku Jubileuszowego w Polsce".
24 I 2000 r. – redakcja "Niedzieli dzieciom" bierze udział w spotkaniu redakcji dziecięcych czasopism katolickich w Lipnicy Murowanej.
11 III 2000 r. – redaktor naczelny, ks. prał. Ireneusz Skubiś otrzymuje za wybitne zasługi dlugoletniej pracy społecznej, za wkład w rozwój dziennikarstwa polskiego odznaczenie – Krzyż Oficerski Orderu "Polonia Restituta".
25 III 2000 r. – ks. prał. Ireneusz Skubiś otrzymuje godność Protonotariusza Apostolskiego.
28–30 IV 2000 r. – "Niedziela" bierze udział w Targach Wydawców Katolickich. Na targach tych otrzymuje nagrodę "Feniksa" w kategorii serii wydawniczej dla "Biblioteki Niedzieli", za szerokie popularyzowanie polskiej myśli kościelnej.
29 IV – 3 V 2000 r. – "Niedziela" bierze udział w III Dniach Książki Polskiej organizowanych przez Konsulat Genaralny RP w Lyonie.
18–22 V 2000 r. – "Niedziela" bierze udział w 45. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
1 VI 2000 r. – "Niedziela" i "Niedziela dzieciom" bierze udział w Jubileuszu Dzieci na Jasnej Górze i w III Krajowym Kongresie Misyjnym Dzieci jako współorganizator Konkursu Jubileuszowego dla dzieci "Gdyby Pan Jezus przyszedł dziś". Na ten dzień ukazuje się specjalny śpiewnik "Niedzieli dzieciom" – "Nieśmy radość calemu światu".
Czerwiec 2000 – dziennikarze Tygodnika Katolickiego "Niedziela" na Jubileuszu Dziennikarzy w Rzymie.
4 VI 2000 r. – spotkanie Redakcji z Janem Pawlem II.
4–9 VII 2000 r. – przedstawiciele Tygodnika biorą udział w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu.
Sierpień 2000 – ukazuje się specjalny dodatek "Niedziela Pielgrzyma".
31 VIII 2000 r. – redaktor naczelny Tygodnika ks. inf. Ireneusz Skubiś zostaje mianowany wikariuszem biskupim ds. środków społecznego przekazu w archidiecezji czestochowskiej.
18–22 IX 2000 r. – Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela" wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej w Częstochowie zorganizowala wystawę "Ziemia Zbawiciela".
Wrzesień 2000 r. – w "Bibliotece Niedzieli" ukazał się album "Kościół Częstochowski" na 75 lat diecezji częstochowskiej z fotografiami Stanisława Markowskiego.
Wrzesień 2000 r. – rozpoczęcie działalności studia telewizyjnego "Niedzieli" we współpracy z Telewizją Niepokalanów.
23 IX 2000 r. – IV Pielgrzymka Redakcji "Niedzieli", Czytelników i przyjaciół na Jasną Górę.
27 IX 2000 r. – pierwsza emisja programu "Przegląd Niedzieli" na antenie Telewizji Niepokalanów.
18.X–23 X 2000 r. – "Niedziela" na 52 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie n. Menem.
26.X–29 X 2000 r. – "Niedziela" na IV Targach Książki w Krakowie.
27 X 2000 r. – "Ewangelizacja przez media w Kościele Częstochowskim". Spotkanie w redakcji w ramach sympozjum jubileuszowego na 75 lat Kościoła Częstochowskiego. W konferencji i spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Obecni byli m.in.: Abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski, bp Antoni Długosz, bp Jan Wątroba, o. Izydor Matuszewski– przeor Jasnej Góry, poseł Tadeusz Wrona, ks. Jerzy Kuliberda z Częstochowskiego Wydawnictwa Diecezjalnego "Regina Poloniae", ks.Andrzej Oleś – dyrektor "Radia Fiat" i wiele innych osób.
28 X 2000 r. – prezentacja albumu Stanisława Markowskiego "Kościół Częstochowski" na IV Targach Książki w Krakowie.
29 X 2000 r. – wydanie jubileuszowe "Niedzieli Częstochowskiej" – "75 lat Kościoła Częstochowskiego."
XI 2000 r. – z rąk marszałka województwa śląskiego Jana Olbrychta, Nagrodę im. Karola Miarki odebrał Krzysztof Wielgut, wieloletni współpracownik "Niedzieli" od 1981 r.
16 XI 2000 r. – nominacja ks. dra Adama Szala, pierwszego redaktora "Niedzieli Przemyskiej" na biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej obrządku lacińskiego (konsekracja 23. XII. 2000 r.)
18 XII–20 XII 2000 r. – w redakcji "Niedzieli" rekolekcje prowadzone przez ks.abpa Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego dla pracowników redakcji, Klubu Inteligencji Katolickiej i Ruchu na Rzecz Częstochowy. Rekolekcje były transmitowane na falach archidiecezjalnego Radia Fiat.
24 XII–31 XII 2000 r. – do "Niedzieli" dołączony został kolorowy Kalendarz 2001 – Ziemia Święta. Przestrzeń naznaczona Bożym działaniem. Na Jubileusz 75 lecia Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (1926–2001)

"Niedziela" w XXI wieku

12 II 2001 r. – z racji 50 rocznicy śmierci pierwszego biskupa częstochowskiego dra Teodora Kubiny (1880–1951) w auli redakcji "Niedzieli" odbyła się okolicznościowa sesja. W sesji wzięli udział ks. abp Stanisław Nowak, biskupi pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, profesorowie i alumni WSD.
25 II 2001 r. – specjalny numer "Niedzieli Częstochowskiej" noszący tytuł "Rok Biskupa Teodora Kubiny".
25 V 2001 r. – Tygodnik Katolicki "Niedziela" jako pierwszy w Polsce uruchomił specjalny serwis internetowy poświęcony Pielgrzymce Jana Pawła II na Ukrainę
27 V 2001 r. - ukazał się dodatek akademicki - "Niedziela Akademicka" - poświęcony nadaniu Doktoratu Honoris Causa abp. Stanisławowi Dziwiszowi, sekretarzowi osobistemu Ojca Świętego Jana Pawła II.
czerwiec 2001 r. - Redaktor Naczelny "Niedzieli" otrzymał list od Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 75-lecia tygodnika.
23-27 VI 2001 r. - pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę. "Niedziela" bardzo czynnie włącza się w to wydarzenie. Pracownicy "Niedzieli" są na papieskim szlaku. Na łamach pisma ukazują się teksty poświęcone tej pielgrzymce.W serii wydawniczej "Biblioteka Niedzieli" ukazują się teksty liturgiczne na Mszę św. we Lwowie, a następnie książka o pielgrzymce Ojca Świetego na Ukrainę.
lipiec - sierpień 2001 r. - na łamach tygodnika ukazuje sie wiele tekstów o Prymasie Tysiąclecia Kard. Stefanie Wyszyńskim z racji 100 rocznicy jego urodzin.
8 IX 2001 r. - "Niedziela" przygotowała relację z koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach na Ukrainie.
wrzesień 2001 r. - "Niedziela" wiele miejsca poswięciła tragedii w USA po atakach terrorystycznych na WTC z 11 września.
wrzesień 2001 r. - pojawił się specjalny serwis internetowy poświęcony pielgrzymce Jana Pawła II do Kazachstanu i Armenii. Następnie "Niedziela" wydała w serii "Biblioteka Niedzieli" książkę zawierającą homilie Ojca Świętego z tejże pielgrzymki zatytułowaną "Pielgrzymka pokoju".
22 IX 2001 r. - odbyła się V Jubileuszowa Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół "Niedzieli" na Jasną Górę. Podczas uroczystości wręczono 100 medali "Mater Verbi" przyznawanych przez Redaktora Naczelnego osobom zasłużonym dla "Niedzieli". Na pielgrzymkę Redakcja przygotowała oklicznościową Księgę Jubileuszową "Czas milczenia i czas mówienia" wydana w serii "Biblioteka "Niedzieli".
23 IX 2001 r. - ukazuje się specjalny numer "Niedzieli Częstochowskiej" na 50-lecie Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.
14 X 2001 r. - ukazał się specjalny numer tygodnika poświęcony 23 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. - ukazał sie specjalny numer dodatku akademickiego z wykładem kard. Josepha Ratzingera nt. Europy.
7 X 2001 r. - ukazuje się specjalny numer "Niedzieli Czestochowskiej" na 75-lecie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Czestochowskiej.
20 i 21 X 2001 r. - Program II TVP wyemitował program "Słowo na niedzielę", którego gościem specjalnym był redaktor naczelny "Niedzieli" ks. inf. Ireneusz Skubiś i sekretarz redakcji Lidia Dudkiewicz.
25 X 2001 r. - w Redakcji odbyło sie spotkanie z dr. Wandą Półtawską
25-28 X 2001 r. - "Niedziela" na V Targach Książki w Krakowie.
4 XI 2001 r. - Telewizja Polonia transmitowała z kościoła rektorackiego Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie Mszę św. odprawioną z racji jubileuszu "Niedzieli".
8 XI 2001 r. - protest "Niedzieli" w związku z wystawą "Irreligia" w ramach "Europaliów" w Brukseli.
11 XI 2001 r. - w "Niedzieli Częstochowskiej" ukazuje się specjalny dodatek na 50-lecie Kapituły Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie.
26 XI 2001 r. - w Redakcji prezentacja Księgi Jubileuszowej "Czas milczenia i czas mówienia" z okazji 75 lat "Niedzieli".
23 XII 2001 r. - ukazuje się dodatek do "Niedzieli" dla dzieci "Mała Niedziela" po red. ks. Romana Rataja.
- ukazało się wydanie specjalne "Niedziela Przyjaciołom" poświęcone śp. ks. prał. Jerzemu Gisztarowiczowi.
styczeń 2002 r. - ukazuje się pierwszy numer internetowego wydania "Niedzieli" w języku rosyjskim "Voskresienie"
5 I 2002 r. - ukazuje sie ostatni numer edycji gnieźnieńskiej "Niedzieli".
6 I 2002 r. - zginął w wypadku samochodowym redaktor "Niedzieli" ks. Robert Świątek-Brzeziński.
3 II 2002 r. - ukazuje się specjalny dodatek do "Niedzieli" - "Asyż - wołanie o pokój".
24 II 2002 r. - ukazuje się specjalny dodatek do "Niedzieli" - "Niedziela na Wielki Post. Rachunek sumienia" w oprac. ks. Wojciecha Pazery
marzec 2002 r. - "Mała Niedziela" ogłosiła konkurs " Jezus, Maryja i Przyjaciele".
31 III 2002 r. - ukazuje sie dodatek do tygodnika "Niedziela Małych Ojczyzn".
9 IV 2002 r. - Redaktor Naczelny na spotkaniu prezesów i redaktorów pism katolickich w Sekretariacie Episkopatu w Warszawie.
23 IV 2002 r. - w Redakcji odbyło sie spotkanie z prof. Włodzimierzem Fijałkowskim.
5 V 2002 r. - na łamamch tygodnika ukazuje się prezentacja Pierwszej Encyklopedii Katolickiej w języku rosyjskim. Tekst prezentacji ukazuje się równocześnie w rosyjskiej wersji "Niedzieli" w internecie.
26 V 2002 r. - ukazuje sie w "Niedzieli" dodatek - śpiewnik z pieśniami na procesję Bożego Ciała.
czerwiec 2002 r. - "Niedziela" na swoich łamach relacjonuje pielgrzymkę Jana Pawła II do Azerbejdżanu i Bułgarii.
lipiec 2002 r. - tygodnik relacjonuje XVII Światowe Dni Młodych w Toronto. Uruchomiony zostaje specjalny serwis internetowy.
18 VIII 2002 r. - ukazuje sie specjalny numer tygodnika na pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski ("Niedziela papieska"). Rusza też specjalny sewis intewrnetowy o pielgrzymce papieża. Po raz pierwszy "Niedziela" ukazuje się w pełnym kolorze (nr 33).
sierpień 2002 r. - ukazuje się specjalny dodatek "Niedziela Pielgrzymom".
21 IX 2002 r. - VI pielgrzymka "Niedzieli" na Jasną Górę.
27 X 2002 r. - w tygodniku ukazuje sie dodatek - List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae"
11-14 XI 2002 r. - Redaktor Naczelny i pracownicy "Niedzieli" z archidiecezjalną pielgrzymkę do Rzymu, z prośbą o błogosławieństwo Ojca Świętego na czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji częstochowskiej i poświęcenie przez Jana Pawła II obrazu Jezusa Miłosiernego.
listopad 2002 r. - w "Bibliotece Niedzieli" ukazują się "Celebracje liturgiczne. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach archidiecezji częstochowskiej" i "Czas miłosierdzia. Pomoce duszpasterskie na czas peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego". Tygodnik towarzyszy peregrynacji obrazu. "Niedziela" ofiarowuje także na czas peregrynacji samochód-kaplicę.
29 XI 2002 r. - spotkanie w Redakcji z artystą fotografikiem Adamem Bujakiem.
styczeń 2003 r. - badania Instytutu Spraw Publicznych stwierdzają, że "Niedziela" jest najpoczytniejszym tygodnikiem wśród polskich kapłanów (52 %)
8 I 2003 r. - spotkanie Redaktora Naczelnego z kard. Henrykiem Gulbinowiczem w Domu Arcybiskupów Wrocławskich.
2 II 2003 r. - ukazuje się pierwszy numer edycji kieleckiej .
19 III 2003 r. - ukazuje sie pierwszy numer "Niedzieli w Chicago"
4 V 2003 r. - ukazuje sie w numerze tygodnika dodatek - Encyklika Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" - Redaktor Naczelny otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi Archidiecezji Łódzkiej.
maj 2003 r. - tygodnik relacjonuje pielgrzymkę Ojca Świętego do Hiszpanii.
9-10 V 2003 r. - Inwestytura do Zakonu Grobu Bożego pracowników i współpracowników "Niedzieli": Lidii Dudkiewicz - zastępcy redaktora naczelnego i sekretarza redakcji, Czesława Ryszki - publicysty "Niedzieli", Bogdana Oseta -współpracownika "Niedzieli".
czerwiec 2003 r. - "Niedziela" relacjonuje pielgrzymkę Jana Pawła II do Chorwacji.
28 VII 2003 r. - w auli redakcyjnej prezentacja książki o. Jana Pacha, paulina "Z notatnika pielgrzyma".
wrzesień 2003 r. - tygodnik relacjonuje pielgrzymkę Jana Pawła II na Słowację.
20 IX 2003 r. - VII pielgrzymka "Niedzieli" na Jasną Górę. 10-lecie serii wydawniczej "Biblioteka Niedzieli".
27 IX - 2 X 2003 r. - pielgrzymka "Niedzieli" do Rzymu na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.
30 IX 2003 r. - spotkanie "Niedzieli" z Ojcem Świętym na prywatnej audiencji.
1 X 2003 r. - podczas środowej audiencji generalnej Ojciec Święty w sposób szczególny pozdrowił "Niedzielę" kierując do pracowników tygodnika serdeczne słowa podziękowania i pouczenia.
12 X 2003 r. - ukazuje sie specjalny numer tygodnika na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.
październik 2003 r. - "Niedziela" relacjonuje pielgrzymkę Ojca Świętego do sanktuarium w Pompei.
październik - listopad 2003 r. - podróż Redaktora Naczelnego i kilku pracowników tygodnika do Stanów Zjednoczonych.
17 X 2003 r. - wieczór literacki w Redakcji, prezentacja książek: Katarzyny Woynarowskiej "Dekalog nasz powszedni" i Czesława Ryszki "Święta z Kalkuty"
23-26 X 2003 r. - "Niedziela" na VII Targach Książki w Krakowie.
10 XII 2003 r. - spotkanie Redaktora Naczelnego i pracowników "Niedzieli" z Ojcem Świętym w ramach dziękczynnej pielgrzymki archidiecezji częstochowskiej do Rzymu za peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.
21-28 XII 2003 r. - ukazuje sie specjalny numer "Niedzieli Częstochowskiej" poświęcony Bazylice Archikatedralnej św.Rodziny w Częstochowie.
24 I 2004 r. - Redaktor Naczelny na sympozjum w Toruniu wygłosił wykład na temat: "Oblicza wolności słowa"
15 II 2004 r. - ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli we Włoszech".
- Redaktor Naczelny zostaje włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów.
21 II 2004 r. - w Redakcji - debata polityczna na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego.
22 II 2004 r. - ukazuje się dodatek do tygodnika "Rachunek sumienia".
27 III 2004 r. - w Redakcji debata polityczna na temat sytuacji polskiego rolnictwa.
4 IV 2004 r. - w numerze "Niedzieli" ukazuje się dodatek - płyta CD i śpiewnik z pieśniami pasyjnymi.
- ukazuje się numer specjalny "Niedziela dla Świdnicy"
11 IV 2004 r. - ukazuje się dodatek akademicki poświęcony filmowi Mela Gibsona "Pasja"
13 IV 2004 r. - w Redakcji debata polityczna na temat polskiego hutnictwa.
maj 2004 r. - ukazuje się specjalny numer "Niedziela dla Krzeptówek"
7 V 2004 r. - w Redakcji prezentacja książki Redaktora Naczelnego "Niedziela" u Polaków za Wielką Wodą". To relacja z podróży Redaktora do USA. Jest to pierwsza tego typu publikacja od czasów wspomnień ks. Wojciecha Mondrego, pierwszego Redaktora "Niedzieli", drukowanych na łamach tygodnika w latach 30. XX wieku, z jego podróży do Ziemi Świętej i wspomnień trzeciego Redaktora ks. Antoniego Marchewki zostawionych w maszynopisie w 1964 r.
30 V 2004 r. - spotkanie Redaktora Naczelnego i współpracowników Tygodnika z Janem Pawłem II w Watykanie.
czerwiec 2004 r. - pismo relacjonuje pielgrzymkę Jana Pawła II do Szwajcarii.
19 VI 2004 r. - spotkanie w Redakcji wszystkich pracowników z kard. Stanisławem Nagym
lipiec 2004 r. - ukazuje się w internecie wersja rosyjska "Niedzieli" - "Voskresienie" w zmienionej szacie graficznej.
12 VII 2004 r. - w Redakcji prezentacja książki Redaktora Naczelnego "Mój Kościół".
sierpień 2004 r. - ukazuje się dodatek "Niedziela dla pielrzyma" ze śpiewnikiem pielgrzymkowym.
- "Niedziela" relacjonuje pielgrzymkę Ojca Świętego do Lourdes.
15 VIII 2004 r. - ukazuje się pierwszy numer dodatku do edycji legnickiej "Niedziela na Dolnym Śląsku".
25 VIII 2004 r. - w Redakcji spotkanie redaktorów i pracowników z kard. Lubomyrem Huzarem zwierzchnikiem Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
wrzesień 2004 r. - tygodnik relacjonuje pielgrzymkę Jana Pawła II do Loreto.
13 IX 2004 r. - ukazała się w internecie wersja "Niedzieli" w jezyku angielskim - "Sunday"
18 IX 2004 r. - VIII Pielgrzymka "Niedzieli" na Jasną Górę. Szczególnym gościem była mama Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, Marianna Popiełuszko, której Redaktor Naczelny wręczył medal "Mater Verbi". W okresie stanu wojennego (1982 r.) ks. Jerzy Popiełuszko nawiedził "Niedzielę"
27 IX 2004 r. - Redaktor Naczelny otrzymał wyróżnienie od prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony, za propagowanie przez "Niedzielę" turystyki i miłości do ziemi ojczystej
październik 2004 r. - Tygodnik "Niedziela" został nominowany do Nagrody "TOTUS 2004" w kategorii "TOTUS medialny dla upamiętnienia Biskupa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach". Nagroda "TOTUS" jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w Kościele katolickim w Polsce, przyznawanym przez Fundację Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
3 X 2004 r. - ukazuje się pierwszy numer edycji sandomierskiej.
9 X 2004 r. - Na Zamku Królewskim w Warszawie Redaktor Naczelny odebrał Nagrodę "TOTUS 2004"

Lata 2000-2004 dla Tygodnika "Niedziela" to czas rozwoju nowych środków medialnych, szczególnie studia telewizyjnego "Niedzieli". To okres, w którym studio telewizyjne przygotowywało i nadal przygotowuje wiele cennych materiałów informacyjnych i formacyjnych.

Od 2000 r. stałym punktem był cykliczny program co tydzień przygotowywany dla Telewizji Niepokalanów pt. "Przegląd Niedzieli".Wśród materiałów przygotowywanych także dla Telewizji PULS, TVP1, TV Polonia, TVP Katowice, TV Orion były felietony i filmy. W ostatnim okresie studio telewizyjne "Niedzieli" przygotowało m.in. filmy:

2001 r.:
"Jestem, pamiętam, czuwam"
"Czas mówienia, czas milczenia" (materiał na 75-lecie "Niedzieli")
2002 r.:
"W drodze na Górę Miłosierdzia" (film o o. Pio)
"Niedziela" u Matki Słowa"
"Siedlisko Dobra i Miłości"
2003 r.:
"W świecie Niedzieli" (film o Tygodniku Katolickim"Niedziela")
"Dlaczego idę" (film o pielgrzymowaniu na Jasną Górę)
2004 r.:
"Na włoskim szlaku" (film o pielgrzymce "Niedzieli" do Włoch)
"Mój Kościół" (materiał reklamowy o książce Redaktora Naczelnego)
"Chruszczobród" (materiał o książce "Mój Kościół").

styczeń 2005 r. - na stronie internetowej "Niedzieli" zainaugurowana została multimedialna prezentacja najnowszych wydawnictw "Niedzieli". Cotygodniowe prezentacje (Tygodnika, "Mojego Pisma Tęcza" i książek z "Biblioteki Niedzieli") przygotowywane są przez Studio Telewizyjne i Studio Radiowe "Niedzieli".
14 I 2005 r. - w auli Redakcji "Niedzieli" zakończył się konkurs "Podziel się Dobrą Nowiną, poznaj Bożych pomocników". Spektakl o św. Maksymilianie Marii Kolbem przygotowały dzieci z zespołu "Sonare".
20 I 2005 r. - odbyło się w auli Redakcji spotkanie opłatkowe Pracowników, Czytelników i Przyjaciół "Niedzieli". Tradycyjne spotkanie wzbogacił koncert kolęd w wykonaniu studentów Akademii im. Jana Długosza.
16-18 II 2005 r. - trwały w auli Redakcji "Niedzieli" warsztaty historyczne dla licealistów, prowadzone przez studentów zrzeszonych w Kole Historycznym UJ. Warsztaty poprzedzone zostały wykładem dr. Wojciecha Drelicharza z UJ.
16 II 2005 r. - otworzona została w gmachu Redakcji wystawa "Ziemi bryła, zamek mój a pokój..." prezentująca epigrafikę z Kresów Rzeczypospolitej.
13 III 2005 r. - na stronie internetowej "Niedzieli" po raz pierwszy zabrzmiał głos red. Elżbiety Grochal, która jako lektor czyta artykuły ukazujące się w najnowszym numerze naszego pisma. ""Niedziela" audio" kierowana jest przede wszystkim do osób słabowidzących i niewidomych, które z racji niepełnosprawności nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. ""Niedzielę audio"" przygotowuje studio radiowe "Niedzieli".
2 IV 2005 r. w sobotę, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego - umiera Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz umiłowany rodak. Cała Polska pogrąża się w żałobie. W kościołach trwają modlitwy w intencji Ojca Świętego. W oknach domów prywatnych i instytucji wystawiany jest wizerunek Papieża, przesłonięty żałobną wstęgą. Wszędzie wywieszone są flagi: biało-czerwona i papieska, opasane czarnym kirem. W mediach emitowane są programy z pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny. Wspomnienia świadków życia i pontyfikatu Jana Pawła II, Karola Wojtyły, papieża z Polski.
Redakcja internetowa "Niedzieli" przygotowuje specjalną stronę poświęconą osobie Ojca Świętego, składającą się z tekstu Redaktora Naczelnego pt. "Odszedł Pasterz Dobry", etiudy filmowej poświęconej Osobie Jana Pawła II - Pielgrzyma niosącego światu Ewangelię, i księgę kondolencyjną, do której wpisywali się internauci (fragmenty tych tekstów, sercem pisanych, opublikowane zostały w "Niedzieli"). Z każdą godziną internetowa strona "Niedzieli" poświęcona Ojcu Świętemu zapełniała się informacjami o tym, jak w Polsce i na świecie przeżywano śmierć Ojca Świętego. Studio telewizyjne "Niedzieli" przygotowywało kolejne filmy, jak w Częstochowie i na Jasnej Górze rodacy modlili się za Umiłowanego Papieża.
8 IV 2005 r. - dzień pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II. We Mszy św. odprawionej na Placu św. Piotra w Rzymie uczestniczy m.in. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak i redaktor naczelny "Niedzieli" ks. inf. Ireneusz Skubiś. Wśród blisko 4 milionów pielgrzymów, którzy wyruszyli z całego świata do Rzymu, by modlić się za Umiłowanego Papieża są też pracownicy "Niedzieli". W gmachu Redakcji przy ul. 3 Maja 12 dzięki transmisji telewizyjnej pracownicy "Niedzieli" również uczestniczą w liturgii pogrzebowej na Placu św. Piotra w Rzymie.
Ukazuje się specjalny numer "Niedzieli" w całości poświęcony Ojcu Świętemu. Do numeru dołączony jest tekst Testamentu Ojca Świętego. Bogata ikonografia przybliża cały pontyfikat Umiłowanego Ojca Świętego. Nakład znika w ciągu dwóch dni.
15 IV 2005 r. - w Auli Redakcji "Niedzieli" odbyło się spotkanie promujące książkę prof. Antoniego Jackowskiego pt. Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic.
18 IV 2005 r. - w Rzymie rozpoczyna się konklawe. Kardynałowie wybierają kolejnego 265. papieża.
19 IV 2005 r. - w drugim dniu konklawe kardynałowie wybierają nowego papieża. Zostaje nim kard. Joseph Ratzinger - Niemiec. Nowy papież przyjmuje imię Benedykt XVI. Ukazuje się specjalne wydanie "Niedzieli" - Habemus Papam, w całości poświęcone osobie nowego papieża - Benedykta XVI.
maj 2005 r. - ukazuje się pierwsza część Papieskiej Kolekcji "Niedzieli". Comiesięczne wydanie "Niedzieli" poświęcone jest osobie i pontyfikatowi Jana Pawła II.
20 V 2005 r. - w Auli Redakcji "Niedzieli" odbyło się spotkanie Czytelników i Przyjaciół naszego pisma z przedstawicielami Fundacji Szlaki Papieskie.
29 V 2005 r. - W Niepokalanowie rozdane zostały statuetki św. Maksymiliana Marii Kolbego - nagrody w XX Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów 2005. Wśród nagrodzonych był również redaktor naczelny "Niedzieli" ks. inf. Ireneusz Skubiś, który otrzymał Nagrodę im. Juliana Kulentego "Multimedia w służbie ewangelizacji" - za wieloletni wkład w dzieło ewangelizacji przez wykorzystanie prasy, wydawnictw, internetu i mediów audiowizualnych oraz organizację konferencji i seminariów przybliżających znaczenie nowoczesnych środków komunikacji społecznej w życiu człowieka i Kościoła. Jury nagrodziło również stronę internetową "Niedzieli".

Opr. ks. Mariusz Frukacz

Editore: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Redattore capo: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl